نویسنده = عباس براهیمی قلعه قاضی
ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی


نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 193-205

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادر قلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی