نویسنده = حیدر لطفی
ارائه مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست ورزشی در راستای توسعه پایدار

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1074-1086

10.22034/jgeoq.2022.306022.3314

سید فرزاد میر حسینی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ حیدر لطفی؛ افسانه روحانی


بررسی نقش، توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 385-405

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ حیدر لطفی؛ زهرا شمسی زاد


آسیب‌شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 567-592

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 17-32

هاشم منفرد؛ حیدر لطفی؛ فرامرز نصری؛ بازرگان امیری