نویسنده = زینب کرکه آبادی
بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری برای معلولین در شهر اهواز

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 386-396

زهرا نظری؛ زینب کرکه آبادی


تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 639-654

فهیمه خواجه نبی؛ محمدرضا زندمقدم؛ زینب کرکه آبادی


الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 63-78

محسن نجارزاده؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی