نویسنده = ابوالفضل قنبری
بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 149-165

ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی؛ رحیم غلامحسینی


مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390)

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 129-148

ابوالفضل قنبری؛ سیداحمد حیدری نیا