نویسنده = عباس ارغان
ارزیابی عملکرد چشم انداز و ساختار طبیعی شهر در مناطق گردشگر پذیر ، مطالعه موردی شهر چالوس

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 531-551

ملیحه کیادلیری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


عوامل و پیامدهای خزش شهری در نواحی پیراشهری مورد: شاهد شهر شهریار

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 635-654

علی یوسفی؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 141-159

زهرا حاجی لو؛ عباس ارغان؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ رحمت الله فرهودی


تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 133-151

زهرا حاجی لو؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ عباس ارغان؛ رحمت الله فرهودی