نویسنده = افشین متقی
تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 217-233

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


تحلیل فرصت‎ها و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1141-1166

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ لیلا کیانی؛ مهتاب امرایی


واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 89-103

افشین متقی؛ حسین ربیعی؛ فریده محمدعلی پور؛ مسعود امیدی


تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 203-216

مراد کاویانی راد؛ افشین متقی؛ محمدرضا عارف