نویسنده = فرهاد حمزه
تبیین ژئوپلیتیکی منافع استراتژیک آمریکا در منطقه آسیای میانه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 241-259

10.22034/jgeoq.2022.312207.3376

بنت الهدا یوسفی دیلمی؛ فرهاد حمزه؛ رضا تاجفر


ارزیابی قابلیت‌ها و چالش‌های جایگاه‌های موجود گاز مایع خودرو با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 39-54

حمیدرضا حدادی؛ فرهاد حمزه؛ مجید کریم پورریحان


اکوتوریسم پایدار تهران با توجه ویژه به حد فاصل بین روستای درکه تا قله توچال

دوره 6، شماره 22، خرداد 1395، صفحه 23-31

فرهاد حمزه؛ مجید کریم پور؛ سعید رحیم بصیری