نویسنده = مهری اذانی
تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران و پاکستان از منظر ژئوپلیتیک شیعه

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 995-1011

حسن باویر؛ حجت مهکویی؛ مهری اذانی؛ مهدی مومنی


برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 157-179

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی