نویسنده = رضا برنا
مطالعه نقش پارامترهای اقلیمی در توسعه سیاسی و اجتماعی شهر ایلام

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 116-128

10.22034/jgeoq.2022.280631.3012

مصدق ارزانی؛ رضا برنا؛ جعفر مرشدی؛ منیژه ظهوریان


تحلیل فضایی روند خشکسالی و محاسبه میزان بارش قابل اعتماد در استان

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 97-109

10.22034/jgeoq.2021.132406

ماندانا امانی؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان


بررسی میزان انطباق جهت معماری ساختمان های قدیم و جدید شهر سقز از منظر اقلیمی

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 183-209

10.22034/jgeoq.2021.136676

سارا کریم زاده؛ حسن لشکری؛ رضا برنا؛ مجید ولی شریعت پناهی


تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 389-403

رحمت ایمانی؛ داود حسن آبادی؛ رضا برنا


تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی


مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 21-37

فریده اسدیان؛ رضا برنا