نویسنده = محسن رنجبر
تبیین نقش مولفه های قومی- زبانی در تغییرات ژئوپلیتیکی مناطق مرزی ایران

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 186-195

10.22034/jgeoq.2023.407590.4052

غلامحسین ایسفی؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر


تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 330-343

10.22034/jgeoq.2022.288274.3104

یاسر عظیمی لمیر؛ محسن رنجبر؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


نقش توسعه شهری در کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ منطقه۲۲ تهران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 775-800

مجید کاشانی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر


تحلیل هیدروپلیتیکی ساختار نوین روابط بین الملل(مطالعه موردی: ایران و افغانستان)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 15-41

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک