نویسنده = کرامت الله زیاری
ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 185-194

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


بررسی راهکارهای توسعه منطقه‌ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت-پذیری منطقه‌ای

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 823-839

کرامت اله زیاری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه کهکی؛ سیروس رامش


ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 569-586

کرامت اله زیاری؛ احمد حاتمی؛ سحر مصباحی؛ حسن عاشوری


واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 23-40

محمد تقی حیدری؛ کرامت اله زیاری؛ ابوالفضل مشکینی؛ علیرضا انبارلو


تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد