نویسنده = آرش ملکیان
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی دشت سگزی

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 329-342

مرجان طالبی نیا؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


3. تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 59-68

ناهید علی پور؛ طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری