نویسنده = مجید کریم پور
نقش شکاف های قومی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 821-848

علی عبدالله نژاد؛ حیدر لطفی؛ مجید کریم پور؛ علی اصغر اسماعیل پور روشن


اکوتوریسم پایدار تهران با توجه ویژه به حد فاصل بین روستای درکه تا قله توچال

دوره 6، شماره 22، خرداد 1395، صفحه 23-31

فرهاد حمزه؛ مجید کریم پور؛ سعید رحیم بصیری