نویسنده = زهرا سادات سعیده زرآبادی
واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 36-51

10.22034/jgeoq.2023.361132.3857

نگین حجتی؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تدوین مدل مفهومی باز آفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب (2010-2020)

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 141-156

10.22034/jgeoq.2023.343593.3716

ساناز نقشی زدیان؛ مجتبی رفیعیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


شناسایی و بررسی وضعیت موجود تغییرات اقلیمی و چالش‌های آن در تاب‌آوری بوم شناسانه

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 447-462

ساناز منافلویان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر


ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی در نواحی شهری با بهره گیری از روش الکتره (نمونه موردی: منطقه 5، شهر تهران)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1125-1139

بهار عبداله؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 521-538

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی