نویسنده = بهمن رمضانی گورابی
ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 435-448

ماریا بابایی؛ بهمن رمضانی گورابی


تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 940-956

سیده فهیمه هاشمپور؛ نصراله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ بهمن رمضانی گورابی