نویسنده = عیسی پوررمضان
بررسی اثرات زیست محیطی خانه های دوم بر توسعه گردشگری شهرستان لاهیجان

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 472-489

10.22034/jgeoq.2022.151570

منوچهر مهدی پور؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان


بررسی تأثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی از تحولات مسکن( مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی بخش سنگر شهرستان رشت)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 303-326

حمید زیران؛ محمد باسط قرشی مینا آباد؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان


تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی روستاها با رویکرد آمایش محیطی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آمل- استان مازندران)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 924-939

مریم گازا؛ نصراله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ محمدرضا افشاری آزاد


نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای زهک)

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 299-312

عیسی پوررمضان؛ سودابه هاشمی زهی؛ فرهاد جوان؛ نازنین نعیم آبادی