نویسنده = فریده عظیمی
بررسی ناهنجاری همدید در بروز گرمای زود هنگام(مطالعه موردی: ایستگاه همدید اندیمشک)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 18-31

10.22034/jgeoq.2022.129784

محمد خزایی؛ جبرائیل قربانیان؛ فریده عظیمی؛ زهرا خزائی


واکاوی الگوهای گردشی موثر بر گرمای زودهنگام در ایستگاه همدید اندیمشک

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 255-268

محمد خزائی؛ جبرئیل قربانیان؛ فریده عظیمی؛ زهرا خزائی


واکاوی رابطه فراسنج‌های آب و هوایی بر ترابری هوایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 759-772

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی