نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل آمایشی شاخص های امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقۀ مرزی رود ارس)

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 59-77

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ شاهین علیزاده


2. ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 185-194

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


3. مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 59-76

احمد پوراحمد؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری