نویسنده = محمد رضا رضائی آقامیرلو
تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 199-211

محمد رضا رضائی آقامیرلو؛ محمد رضا پور محمدی؛ کریم حسین زاده دلیر