نویسنده = حمید ماجدی
تدوین مدل مفهومی باز آفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب (2010-2020)

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 141-156

10.22034/jgeoq.2023.343593.3716

ساناز نقشی زدیان؛ مجتبی رفیعیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


تأثیر چارچوب مفهومی عدالت فضایی بر دسترسی شهروندان شهر ساری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1377-1389

10.22034/jgeoq.2023.351336.3781

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 593-604

10.22034/jgeoq.2021.136747

سمیه خواجه نژاد؛ حمید ماجدی؛ تیمور رحمانی


تبیین نقش, جایگاه و تاثیرپذیری برنامه ریزی معماری در سیستم برنامه ریزی کالبدی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 680-696

بابک فدوی انبیائی؛ حسین ذبیحی؛ حمید ماجدی


عدالت فضایی و نقش آن در توسعه و کیفیت زندگی در شهرها

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 748-761

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی