نویسنده = مریم کریمیان بستانی
جایگاه اقتصادی مناطق شهری و تاثیر آن بر ابعاد پایداری (مورد مطالعه شهر چابهار)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 489-504

10.22034/jgeoq.2021.136738

حسین کیخایی؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


تحلیل ابعاد مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 521-535

10.22034/jgeoq.2021.136740

محمود سعیدی مهر؛ محمودرضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 621-636

10.22034/jgeoq.2021.136889

علی ریکی؛ مریم کریمیان بستانی؛ غلامرضا میری


تبیین و اولویت بندی زیست پذیری مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 613-630

یونس شهنوازی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


نقش کارکردی شهرهای کوچک در توسعه شاخص های پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: شهرستان نیکشهر)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 639-657

محمدکریم رئیسی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی