نویسنده = غلامرضا میری
تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 621-636

10.22034/jgeoq.2021.136889

علی ریکی؛ مریم کریمیان بستانی؛ غلامرضا میری


مطالعه و تحلیل زمینه ای راهکارهای ایجاد ساز و کار ورود کلان شهر تهران به فرایند جهانی شدن

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 57-81

علیرضا شه بخش؛ معصومه حافظ رضازاده؛ غلامرضا میری


تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر در کاهش آسیب پذیری شهرها از مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 697-713

مهدی مباشری؛ محمود رضا انوری؛ سید غلامرضا میری