نویسنده = زهرا خزائی
بررسی ناهنجاری همدید در بروز گرمای زود هنگام(مطالعه موردی: ایستگاه همدید اندیمشک)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 18-31

10.22034/jgeoq.2022.129784

محمد خزایی؛ جبرائیل قربانیان؛ فریده عظیمی؛ زهرا خزائی


واکاوی الگوهای گردشی موثر بر گرمای زودهنگام در ایستگاه همدید اندیمشک

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 255-268

محمد خزائی؛ جبرئیل قربانیان؛ فریده عظیمی؛ زهرا خزائی