نویسنده = مجتبی انصاری
از نشانه های شهری تا نشانه های فرهنگی- اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 353-370

زهرا ترکمن؛ مجتبی انصاری؛ مصطفی کیانی