نویسنده = محمود رضا انوری
تحلیل استراتژی‌های مدیریت شهری با تاکید بر معماری سبز (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 742-760

10.22034/jgeoq.2021.144138

منیژه قلی زاده؛ معصومه حافظ رضازاده؛ محمود رضا انوری


تحلیل ابعاد مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 521-535

10.22034/jgeoq.2021.136740

محمود سعیدی مهر؛ محمودرضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر در کاهش آسیب پذیری شهرها از مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 697-713

مهدی مباشری؛ محمود رضا انوری؛ سید غلامرضا میری


نقش مدیریت شهری در بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد: شهر سراوان)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 715-728

مجید نعمت اللهی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


تبیین و اولویت بندی زیست پذیری مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 613-630

یونس شهنوازی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی