نویسنده = زین العابدین کرمی
بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 547-577

مهران شیرازی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی


تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 181-202

بهروز مرادی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی