نویسنده = پیمان باشی شهابی
تعیین رابطه تبخیر با استفاده از عدد بی‌بعد لوئیس به منظور بهره وری منابع آبی در مدیریت شهری

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 916-928

10.22034/jgeoq.2023.284686.3062

کاظم بشیرنژاد؛ مازیار اسمنی؛ پیمان باشی شهابی؛ ایمان زحمتکش؛ سید محمود ابوالحسن علوی