نویسنده = بهزاد درستکار ناوانی
بررسی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی ترافیک تالش و ارائه راهکارهای جهت روان سازی ترافیک

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 83-106

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ شهرام امیرانتخابی