نویسنده = علیرضا استعلاجی
تدوین سناریوهای آینده اسکان غیررسمی پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 423-447

عصمت خان محمدی؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی


روند توسعه گردشگری در ایران با اقامتگاه های بوم گردی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 778-789

مسعود منتظری شاه توری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


تحلیل رابطه توسعه کالبدی و زیست محیطی روستایی با مهاجرت‌ معکوس؛ مطالعه موردی منطقه 19 شهر تهران

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 557-578

محسن طاهری؛ سیمین ارمغان؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی