کلیدواژه‌ها = تروریسم
راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (1979 -2021 )

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 268-278

10.22034/jgeoq.2023.320300.3476

سیدقاسم موسوی؛ حسین کریمی فرد؛ علی حسین حسین زاده؛ جهانبخش مرادی


سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم(2018- 2011)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 870-890

10.22034/jgeoq.2023.154223.1676

حسین قریبی؛ محمد طباطبایی؛ محمد جواد ظریف؛ سید اصغر کیوان حسینی


تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 741-763

علیرضا معینیان؛ ناهید برومند؛ علی همتی؛ رضا پیوندی


چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 215-236

محمد محمودی بالاگفشه؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه‌های اسلامی و قواعد حقوق بین ‌الملل

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 327-352

علی حایک؛ احمد رمضانی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میر عباسی؛ محمد صادقی