کلیدواژه‌ها = حقوق شهروندی
جایگاه حقوق شهروندی و امنیت ملی در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 54، اردیبهشت 1403

10.22034/jgeoq.2024.136521.1467

حمیدرضا علیپور؛ علی افراسیابی؛ امیر البوعلی


بررسی نقش، توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 385-405

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ حیدر لطفی؛ زهرا شمسی زاد


کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 161-183

محسن حسن پور؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم ابن تراب