کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار شهری
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری بوشهر

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 200-217

10.22034/jgeoq.2022.306209.3317

طیبه پوربهی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ علی شمس الدینی


نقش کارکردی شهرهای کوچک در توسعه شاخص های پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: شهرستان نیکشهر)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 639-657

محمدکریم رئیسی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی