کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
بررسی تأثیر نگرش های ضدهژمونیک و تعامل گرا در اقلیم کردستان عراق بر نحوه مدیریت بحران های امنیتی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 1018-1034

10.22034/jgeoq.2023.254921.2785

هنگامه نصرالدین پورگویا؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی نجف آبادی


الزامات مدیریت بحران‌های شهری از دیدگاه حقوق کیفری و فقه امامیه

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 687-717

فاطمه احمدی؛ جابر اسماعیلی


تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 449-466

محمد شعبانی؛ محمد رضا زند مقدم؛ سعید کامیابی