کلیدواژه‌ها = شهر رشت
تحلیل استراتژی‌های مدیریت شهری با تاکید بر معماری سبز (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 742-760

10.22034/jgeoq.2021.144138

منیژه قلی زاده؛ معصومه حافظ رضازاده؛ محمود رضا انوری


تأثیر الگوهای همدیدی جو برشدت جزیره گرمایی شهررشت وتغییرات عناصر اقلیمی

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 85-97

10.22034/jgeoq.2021.128864

محمدعلی خداجو؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ امیر گندمکار


ارزیابی پدیدۀ خزش شهری با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل اثرات متقابل (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 253-264

نیما حاجتی ضیابری؛ رسول صمدزاده؛ حسین نظم فر


ارزیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت‌های قدیمی حریم رودخانه ها

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 979-1000

حسین موسی زاده؛ مریم کیایی؛ عبدالرحمن احسان؛ محمد علی جعفری


ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 435-448

ماریا بابایی؛ بهمن رمضانی گورابی


ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 237-246

حسین کلانتری خلیل آباد؛ طیبه قائمی راد


تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد


تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 109-122

امید مبارکی؛ امید زینالپور؛ مهدی عبداله زاده