کلیدواژه‌ها = همگرایی
تاثیرهمگرایی قوای سه گانه بر توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/jgeoq.2024.225142.2407

علی حسینی فرد؛ امین روان بد؛ غفار زارعی


همگرایی بهره‌وری کل عوامل تولید در جهان؛ نقش انتشار تکنولوژی و نهادها

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 794-805

10.22034/jgeoq.2022.291805.3148

صفی الله بخشعلی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمار نژاد


آسیب‌شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 567-592

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه‌های ژئواکونومیک

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 501-529

امین سهرابی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ رضا پیوندی؛ علی همتی


تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 729-746

سید امیرحسین مسرور؛ فرهاد حمزه؛ محمد رضا حافظ نیا