کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
جایگاه نفوذ منطقه ای ایران در ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه با تاکید بر دوره زمانی ۲۰۱۱ تا۲۰۲۰

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 210-238

10.22034/jgeoq.2022.332724.3599

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


بررسی تطبیقی موج چهارم و پنجم تروریسم در خاورمیانه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 657-682

10.22034/jgeoq.2022.292117.3153

حسین افشین؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد؛ ایرج رنجبر


تحلیل جغرافیایی تحریم در منطقه خاورمیانه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 900-916

10.22034/jgeoq.2022.279694.3002

فرشته کشتکار؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی


تبیین راهبردی جایگاه ایران در ساختار ژئوپلیتیکی جدید خاورمیانه از۲۰۱۱تا۲۰۲۰

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 801-825

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


برآیند نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1051-1069

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ سعید براهوئی


تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 421-443

احمد فتحی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی