کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 111-122

10.22034/jgeoq.2021.141772

مهدی جعفری؛ کوروش افضلی؛ مصطفی ظهیری نیا


تحلیل فضایی - مکانی میزان مشارکت اجتماعی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 251-270

آرش علیزاده بیرجندی؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری