کلیدواژه‌ها = احزاب سیاسی
تحلیلی بر نقش احزاب در مشارکت سیاسی مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1056-1073

10.22034/jgeoq.2023.324492.3517

فرزاد الماسی؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


برآیند نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1051-1069

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ سعید براهوئی