کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز در حقوق ایران و اسناد بین المللی و تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/jgeoq.2023.382956.4005

عباد شاهمرادی؛ مهدی ذوالفقاری؛ احمدرضا بهنیافر


بررسی شیوه های جبران خسارت سرمایه گذاران از سوی ناشر و سازمان بورس با مطالعه محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی امریکا و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.331145.3586

حمید جودکی؛ عبدالمحمد کردی؛ جمشید میرزایی


مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ریلی کالای محترقه و خطرناک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 250-267

10.22034/jgeoq.2022.278169.2992

سارا طاهری؛ سید حسن حسینی مقدم؛ ابراهیم دلشاد معارف