کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ریلی کالای محترقه و خطرناک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 250-267

10.22034/jgeoq.2022.278169.2992

سارا طاهری؛ سید حسن حسینی مقدم؛ ابراهیم دلشاد معارف