کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
مدل سازی مدیریت پسماند خشک غرفه های بازیافت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و استنتاج منطق فازی در مناطق غربی شهر تهران

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 129-147

10.22034/jgeoq.2022.281427.3020

عبدالامیر فرضی دیری؛ امیر حسین جاوید؛ حمید رضا غفارزاده؛ فرهاد حسین زاده لطفی


ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 237-246

حسین کلانتری خلیل آباد؛ طیبه قائمی راد


اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 55-72

مطهره غلامی برنجستانکی؛ زهرا شریفی نیا


ارزیابی و سنجش آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهری کلانشهر شیراز در برابر زلزله با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 33-56

یعقوب پیوسته گر؛ سلیمان محمدی دوست؛ علی اکبر حیدری؛ پریسا مشکسار