کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 1-17

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 484-510

اسماعیل مکرمی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن


رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و بین المللی در سواحل دریای عمان و اثر آن بر توسعه ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 631-651

امین سهرابی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ داود حسن آبادی


ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 747-770

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده


ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


نقش و جایگاه اقتصادی تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: تعاونی‌های صیادی جزیره قشم)

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 17-31

سید مهدی جبارزاده شیاده؛ محمد محبی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفایی