کلیدواژه‌ها = استان گیلان
شناسایی ویژگی های شخصیتی استان گیلان به عنوان یک مقصد گردشگری با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 63-82

10.22034/jgeoq.2021.132410

محمدرضا تقی زاده جورشری؛ نرگس دل افروز؛ سید محمود شبگو منصف؛ سعید باقرسلیمی