کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
الزامات مدیریت بحران‌های شهری از دیدگاه حقوق کیفری و فقه امامیه

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 687-717

فاطمه احمدی؛ جابر اسماعیلی


بررسی آسیب‌ها و چالش‌های زیست محیطی از منظر آیات و روایات و حقوق موضوعه

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 117-141

غفور خوئینی؛ محمدمهدی یحیی پور