کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: شکاف­های اجتماعی­
تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 503-519

سید هادی مصطفوی؛ محمد حسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین اژدری زاده