کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
تأثیر چارچوب مفهومی عدالت فضایی بر دسترسی شهروندان شهر ساری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1377-1389

10.22034/jgeoq.2023.351336.3781

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


عدالت فضایی و نقش آن در توسعه و کیفیت زندگی در شهرها

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 748-761

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


تحلیلی بر رویکرد شهر سالم و شاخص های آن، مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 455-469

محمدرضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری


بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 79-94

حسین الماسی مفیدی؛ محمدرضا زندمقدم؛ پروانه زیویار


عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 298-311

عباس جعفری نیا


تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 38-19

معصومه اکبری درگاهی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی