کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
باز تعریف الگوی ارتقا حضورپذیری درفضاهای عمومی برای کودکان برمبنای دستیابی به عدالت فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

نازیلا پورقاسم؛ علیرضا بندرآباد؛ واراز مرادی مسیحی


تأثیر چارچوب مفهومی عدالت فضایی بر دسترسی شهروندان شهر ساری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1377-1389

10.22034/jgeoq.2023.351336.3781

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


عدالت فضایی و نقش آن در توسعه و کیفیت زندگی در شهرها

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 748-761

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


تحلیلی بر رویکرد شهر سالم و شاخص های آن، مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 455-469

محمدرضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری


بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 79-94

حسین الماسی مفیدی؛ محمدرضا زندمقدم؛ پروانه زیویار


عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 298-311

عباس جعفری نیا


تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 19-38

معصومه اکبری؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی