کلیدواژه‌ها = رقابت
جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 681-705

محمود منیعی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 203-216

مراد کاویانی راد؛ افشین متقی؛ محمدرضا عارف