کلیدواژه‌ها = ناهنجاری
بررسی ناهنجاری همدید در بروز گرمای زود هنگام(مطالعه موردی: ایستگاه همدید اندیمشک)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 18-31

10.22034/jgeoq.2022.129784

محمد خزایی؛ جبرائیل قربانیان؛ فریده عظیمی؛ زهرا خزائی


تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 863-874

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی