کلیدواژه‌ها = مناطق روستایی
بررسی تحلیلی فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی

دوره 14، شماره 54، اردیبهشت 1403

10.22034/jgeoq.2024.332324.3596

علی سالاری؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلایی