کلیدواژه‌ها = کشاورزی
بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی دشت سگزی

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 329-342

مرجان طالبی نیا؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 189-199

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حمید غلامی