کلیدواژه‌ها = منطقه 22
ارائه الگوی درآمدزایی پایدار در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه22 تهران)

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1115-1132

10.22034/jgeoq.2022.340450.3687

علی اصغر سفید رو؛ حسین مجتبی زاده؛ مژگان ندیری


تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری( مطالعه موردی: منطقه22 شهر تهران )

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 199-216

زیور آزادی؛ حسین مجتبی زاده؛ بهرام امیر احمدیان


تحلیل الگوها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 283-296

ایرج عظیمی یوشانلویی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر